บริษัทเอสซีจี เดดคอร์ จำกัด (มหาชน) ("SCG Decor") ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย และธุรกิจผลิตสุขภัณฑ์ในประเทศไทย


นอกจากนี้ SCG Decor ยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และมีร้านค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ และวัสดุปิดผิวอื่นๆ รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง SCG Decor ยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การให้บริการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม


SCG Decor เป็นผู้นำในธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ (Decor Surfaces and Bathroom ) ที่ครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน โดย SCG Decor พิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก และสุขภัณฑ์ การควบคุมและดูแลทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต การดัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายจากผู้ผลิตภายนอก และการวางขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าในทุกๆ ประเทศที่ SCG Decor ประกอบธุรกิจ


นอกจากนี้ SCG Decor ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต การบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า การส่งสินค้าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)